Over ons privacy beleid

Fitzroy & Everest doet niets met uw gegevens, en zal ze niet verkopen. Wij behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de AVG wet per mei 2018.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Fitzroy & Everest. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we uit op welke wijze wij gegevens opslaan, hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.

Doel gegevensverwerking

De gegevens worden alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toesturen van documenten. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen: met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Verzamelde informatie

Als u contact met ons opneemt zullen we door u opgegeven naam en adres opslaan. Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van ons, dan worden ook uw naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal het KvK nummer gecontroleerd worden.

Medewerking fiscaal / strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Fitzroy & Everest wettelijk verplicht worden gehouden tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeet verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij wel facturen met uw gegevens te bewaren tot de daarvoor aangegeven verjaartermijn.

Transport

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van verschillende vervoersdiensten voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen. De vervoerder gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat bv PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking voor het uitvoeren van de levering.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn, en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoed dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek doen aan ons en u ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie recht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een hiervoor een verzoek aan ons doen: u ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Wij sturen op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek aan ons doen: u ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Wij sturen op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens beperkt worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u als persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten verwerken. U kunt een verzoek aan ons doen: u ontvangt binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Wij sturen op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar / overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van Fitzroy & Everest. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Wijziging privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u als persoon verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.